چکیده ای از مقالات روانشناسی

15 دی 1397

تحلیل کانونی رابطه ی بین والدگری پدر و استقلال عاطفی فرزند


از سال ١٩٨٦ که استینبرگ و سیلوربرگ برای اولین بار اصطلاح اسـتقلال عـاطفی را بـرای جـدایی عـاطفی نوجوان از والدین شان به کار بردند؛ در رابطه با عوامل تاثیرگذار بر آن ، پژوهش های زیادی صورت گرفت .

با این وجود، مرور پیشینه پژوهشی نشان میدهد در ارتباط با تاثیر والدگری پـدر پژوهشـی صـورت نگرفتـه است . پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه والدگری پدر با استقلال عاطفی فرزند انجام شد؛

بدین صورت که ٤١٤ نفر از دانش آموزانسال اول مقطع دبیرستان شهرستان بهارستان در استان تهران با روش نمونـه گیـری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و به فرم هـای ایرانـی مقیاسـهای والـدگری پـدر دیـک و اسـتقلال عـاطفی استنبرگ و سیلوربرگ پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش تحلیل همبستگی بنیـادی و بـا اسـتفاده از نـرم افزارهای ١٨ SPSS و ٥.١ STATGRAPHICS مورد بررسی قرار گرفتند.

تحلیل کانونی،تنهـا یـک مجموعه معنادار بین والدگری پدر و استقلال عاطفی فرزند ن شان داد. بـر اسـاس ایـن مجموعـه ، متغیرهـای پیش بین "پاسخ دهی عاطفی مثبت و نقش اخلاقی پدر" و "حضور منفی پدر" با متغیرهای ملاک "فردیت " و "غیر ایده ال بودن " رابطه ای ٠/٦٠ داشته و ٠/٣٠ واریانس آن را تبیین میکردند. این یافته بیانگر این اسـت که هرچه پاسخ دهی عاطفی مثبت و نقش اخلاقی پدر بیشتر بوده و حضـور منفـی او کمتـر باشـد؛ فرزنـد بـه فردیت و غیر ایده ال بودن بیشتری که از ملاکهای اساسی استقلال عاطفی است دست پیدا خواهد کرد.

 

نویسنده : آسیه امیدوار طهرانی، محمد حسین خانی؛

مجله: فرهنگ مشاوره و روان درمانی » تابستان 1394 - شماره 22 علمی-پژوهشی/ISC ‏(18 صفحه - از 87 تا 104)


296
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


Contact
تلفن ثابت

021-28421486

نمابر
ایمیل

culturaljobs1404@gmail.com

آدرس
سامانه مدیریت همایش های موسسه سفیران فرهنگی مبین